Examensrapporter
Sök bland rapporter:
Utgivare: SLB·analys Luftvårds-
förbundet
ITM Univer-
sitet
Övri-
ga
Samt-
liga
Följande ord måste ingå i rapporterna som ska listas:
Författare:
Antal funna rapporter:15 st
UtgivareBeteckning BeskrivningLogoFilnamnFilstorlek
UnivEx1:2019 Evaluation and validation of Copernicus Atmosphere. Monitoring Service regional ensemble forecast of air pollutants and birch pollen in the Stockholm region  Master thesis report 30 HP2001:2uni2019_Ex1.pdf4400 kB
UnivEx1:2017 Examensrapport.  Reduktion av luftburna partiklar PM10 i Södertälje centrum – en utvärdering av åtgärderExamensrapport 1997-09-24uni2017_Ex1.pdf5162 kB
UnivEx1:2015 A black carbon source apportionment study in central Stockholm with special attention to road traffic emissions  Master’s Degree Project in Environmental Science, 45 HTC2001:2uni2015_Ex1.pdf3881 kB
UnivEx1:2014 Evaluating the infiltration of outdoor black carbon into residential indoor environments in Stockholm, Sweden  Project report in Environmental science, 30 credits Department of Applied Environmental Science, Sweden2001:2uni2014_Ex1.pdf1223 kB
UnivEx6:2011 Kväveoxider och partiklar - en jämförelse mellan nio europeiska storstäder  Självständigt arbete i tillämpad miljövetenskap 30 hpuni2011_Ex6.pdf1454 kB
UnivEx1:2010 Evaluation of calculated concentrations of air pollution in the Stockholm region { comparison with measurements  uni2010_Ex1.pdf4070 kB
UnivEx2:2010 Trafikrelaterade PM 10-halter i Stockholm i jämförelse med sex andra europeiska huvudstäder (2000-2005)  uni2010_Ex2.pdf898 kB
UnivEx1:2009 Luftburna partiklar från E18 i Danderyd och dess påverkan på närliggande skolor.  uni2009_Ex1.pdf8115 kB
UnivEx1:2004 Examensrapport.  Polycykliska aromatiska kolväten i stadsluftkällor spridning och betydelse för folkhälsan2001:2uni2004_Ex1.pdf2713 kB
UnivEx1:2001 Mobila mätningar av aerosolegenskaper i Stockholm.  uni2001_Ex1.pdf702 kB
UnivEx2:2001 Real World Emission Factors estimated from Street Canyons and Road Tunnel in Stockholm.  uni2001_Ex2.pdf958 kB
UnivEx2:1999 Examensrapport.  Aldehyder - Emissioner, Förekomst samt spridning och fotokemisk omvandling Examensrapport 1998-01-21uni1999_Ex2.pdf965 kB
UnivEx3:1999 Examensrapport.  Spridning och förekomst av bensen i Stockholmsregionen Examensrapport 1997-09-24uni1999_Ex3.pdf422 kB
UnivEx0:1999 Examensrapport.  Partiklar - Källor och spridning i Stockholm Examensrapport 1998-05-20uni1999_Ex0.pdf1377 kB
UnivEx4:1999 Examensrapport.  Applications of Source Receptor Models Using Air Pollution Data in StockholmExamensrapport 1997-09-24uni1999_Ex4.pdf639 kB