Nya luftföroreningskartor för år 2015

2016-10-07

SLB-analys har tagit fram kartor som visar halter av partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO2, år 2015 inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds område i Stockholms-, Södermanlands-, Gävleborgs- och Uppsala län. Beräkningarna avser dygnsmedelvärden och halterna gäller 2 meter ovan mark eller gata. De baseras på utsläpp och mätningar i regionen. I kartfönstret kan man söka luftkvaliteten på en bestämd gatuadress, stadsdel eller stad. Kartorna finns här.