Rapport om luft och barns hälsa från Naturvårdsverket

2017-12-08

Rapporten “Luft och miljö 2017 – Barns hälsa” fokuserar på barnen och hur de påverkas av den luftkvalitet som omger dem. Många barn växer idag upp i miljöer där dålig luft kan påverka deras hälsa. Rapporten, som är framtagen av Naturvårdsverket, vill peka på de hälsoeffekter som finns på kort och lång sikt, men också berätta om möjligheterna att skapa en luftmiljö som är bra för barns hälsoutveckling och som bidrar till att vi når miljökvalitetsmålen. SLB-analys har bidraget med material till delar av rapporten.

Rapporten kan läsas här: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-1303-5.pdf