SLB-analys deltar i forskningsprojektet Swedish Clean Air and Climate Research Program (SCAC).

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer och jämförelse med normvärden

Partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO2, är de luftföroreningar som har de högsta nivåerna i Stockholmsregionen idag i jämförelse med miljökvalitetsnormerna till skydd för människors hälsa (SFS 2010:477). Respektive normvärde som är svårast att klara gäller för dygnsmedelvärden och avser korttidsexponering vid höga halter.

Nedan visas antalet dygn med halter av PM10 och NO2 över respektive normvärde vid mätstationerna hittills under året. För NO2 redovisas dessutom antal timmar över normvärdet för timmedelvärde. Som jämförelse visas även antal överskridanden, summerat per år, för de två föregående åren.

Dygnsmedelvärdet på 50 ug/m3 får inte överskridas mer än 35 gånger per kalenderår.
* Mätningar ej tillgängliga för hela år 2015.

Dygnsmedelvärdet på 60 ug/m3 får inte överskridas mer än 7 gånger per kalenderår.
* Mätningar ej tillgängliga för år 2015 och 2016.

Timmedelvärdet på 90 ug/m3 får inte överskridas mer än 175 gånger per kalenderår.
* Mätningar ej tillgängliga för år 2015 och 2016.


Läs också om

Miljökvalitetsmål