Luftkvalitetsmätningar

Luftkvalitetsmätningar

Med hjälp av en stor instrumentpark med över 100 instrument har SLB-analys möjlighet att utföra allt ifrån enkla så kallade passiva mätningar till mätningar med referensmetoder som lagstiftningen kräver vid kontroll av gränsvärden.

SLB-analys utför luftkvalitetsmätningar i olika miljöer; utomhus, i tunnlar och i fordonskupéer, av en rad olika föroreningar, både reglerade (NO2, PM10, PM2.5, CO, O3, SO2 med flera) samt oreglerade ämnen (antalet och massan av partiklar i olika storlekar, sotpartiklar, CO2).

SLB-analys har ett specialanpassat laboratorium där tester utförs som krävs för att säkerställa hög kvalitet på mätningarna. I verkstaden servas och repareras mätutrustning, vilket har gett en god kunskap om instrument och kringutrustning. SLB-analys kan snabbt åtgärda fel som kan uppstå under daglig drift. Vid sidan av luftföroreningar mäter SLB-analys även meteorologiska parametrar, vägbaneförhållanden, trafikbuller och trafikflöden. SLB-analys deltar även i internationella forskningsprojekt där olika mätningar ingår och kalibrerar rutinmässigt för att säkerställa att instrumenten är godkända för kontroll av miljökvalitetsnormerna.

Mätstation på taknivå vid Torkel Knutssonsgatan på Södermalm i Stockholm.

Mätstation i taknivå vid Torkel Knutssonsgatan på Södermalm i Stockholm.

Genom att kombinera mätningar med modellberäkningar kan SLB-analys utreda hur föroreningshalterna påverkas av olika åtgärder, exempelvis hastighetsförändringar, dubbdäcksförbud och dammbindning. Vi kan även kartlägga hur halterna varierar i ett område och genomför jämförelser mellan uppmätta halter på olika platser och beräknade halter för att säkerställa noggrannheten i modellberäkningar. Baserat på mätresultat kan förslag ges på åtgärder som kan förbättra luftkvaliteten i ett område.

Kontaktinformation

Malin Täppefur
08-508 28 932
malin@slb.nu eller info@slb.nu

Referensuppdrag

Mätningar av luftföroreningar invid skolor längs med Essingeleden och E18 i Danderyd
Mätning av partikelhalter i utomhusluften invid tre skolor längs Essingeleden (Brännkyrkaskolan och Gröndalsskolan) och E18 i Danderyd (Fribergaskolan) under 2014 och 2015.
Trafikverket, 2015

Partiklar och kväveoxider i anslutning till Norra Länken vid Hjorthagen
Utreda hur trafikens utsläpp påverkar haltnivåerna i området vid tunnelmynningen och i Hjorthagens bostadsområde.
Trafikverket, 2015

Mätningar av luftföroreningar på innerstadsgator i Stockholm
Mätningar av luftföroreningar utförs för att utreda åtgärders effekter i samband med dammbindnings- och städåtgärder för att sänka halterna av partiklar.
Trafikkontoret, 2015

Mätningar av partiklar och kväveoxider för uppföljning av miljökvalitetsnormer för utomhusluft
SLB-analys utför kontinuerligt mätningar på uppdrag av olika kunder för att utvärdera halterna mot gällande miljökvalitetsnormer.
Platser år 2016: Stockholm, Uppsala, Södertälje, Gävle, Botkyrka, Sollentuna, Falun, Västerås