Luften i Uppsala, Södertälje, Sollentuna, Gävle och Botkyrka

2019-05-29

Mätningar av luftföroreningar 2018 inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund har nu utvärderats och resultatet finns i rapporten  Luftkvalitet inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Mätresultat år 2018. Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid (NO2) överskreds vid Trafikverkets båda mätstationer i Stockholm; E4/E20 Lilla Essingen och E4/E20 Skonertvägen samt på Kungsgatan i Uppsala och vid E4 Häggvik i Sollentuna. Normen klarades vid mätstationen på Turingegatan i Södertälje, Hågelbyleden i Botkyrka och på Södra Kungsgatan i Gävle. Antalet höga tim- eller dygnsmedelvärden av NO2 överskreds medan norm för årsmedelvärde klarades vid alla mätstationer

Miljökvalitetsnorm för partiklar (PM10) klarades vid alla mätstationer förutom vid Birkakorset i Södertälje (Stockholmsvägen) där antalet höga dygnsmedelvärden av PM10 var för många. Norm för årsmedelvärde av PM10 klarades med god marginal vid alla mätstationer.

Förutom lagstadgade miljökvalitetsnormer finns nationella mål för vilken luftkvalitet som krävs för att skydda människors hälsa. Miljökvalitetsmålen klarades inte vid någon mätstation både vad gäller partiklar, PM10 och kvävedioxid. Däremot klarades målvärden för partiklar, PM2.5.

Birkakorset, Södertälje. Mätning i gaturum av partiklar (PM10) och kväveoxider (NO2, NOx). Södertälje kommun.

Birkakorset, Södertälje. Mätning i gaturum av partiklar (PM10) och kväveoxider (NO2, NOx). Södertälje kommun.