Luften i Stockholm 2018

2019-05-20

Nu har mätningarna av luftföroreningar 2018 utvärderats och resultatet finns i rapporten  Luften i Stockholm. Årsrapport 2018. Miljökvalitetsnormer för partiklar (PM10 och PM2.5) klarades vid stadens mätstationer på Hornsgatan, Sveavägen, S:t Eriksgatan och vid Trafikverkets mätstation vid E4/E20 på Lilla Essingen. Att halterna har gått ned är en effekt av stadens arbete med att minska spridningen av vägdamm genom att lägga ut dammbindande medel på gator i innerstaden. Minskningen beror också på att användningen av dubbdäck har minskat och att luften som transporteras in till Stockholm har blivit renare.

Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid (NO2) är svårare att klara. Norm för årsmedelvärde klarades, men eftersom antalet höga tim- eller dygnsmedelvärden var för många så överskreds ändå miljökvalitetsnormen för kvävedioxid vid stadens mätstationer på Hornsgatan och Sveavägen samt vid Trafikverkets mätstation vid E4/E20 Lilla Essingen. Det var endast vid S:t Eriksgatan som miljökvalitetsnormen för kvävedioxid klarades 2018.

Förutom lagstadgade miljökvalitetsnormer finns nationella mål för vilken luftkvalitet som krävs för att skydda människors hälsa. Miljökvalitetsmålen klarades inte vid någon mätstation både vad gäller partiklar, PM10 och kvävedioxid. Däremot klarades målvärden för partiklar, PM2.5.

Luften2018b