Hur var luften i Stockholm år 2016?

2017-03-28

I rapporten “Luften i Stockholm – årsrapport 2016″ redovisas resultat från förra årets mätningar av luftföroreningar och meteorologi i Stockholms stad. För tredje året i rad, klaras miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) vid samtliga av stadens mätstationer. Färre bilar som kör med dubbdäck samt intensiv städning och dammbindning av gatorna har bidragit till de lägre partikelhalterna. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, NO2, överskreds vid alla stadens mätstationer år 2016. Vägtrafik är den största lokala källan till NO2. De senaste årens ökning av dieselbilar har haft en negativ inverkan på halterna av NO2.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Rapporten “Luften i Stockholm 2016″