Bakgrundsmätningar i Eskilstuna

2019-05-13

Eskilstuna kommun är sedan år 2014 medlem i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. För att få bättre kunskap om de urbana bakgrundshalterna i staden har mätningar av partiklar (PM10 och PM2.5) och kväveoxider (NOx och NO2) utförts i taknivå vid Alva Myrdals gata 5 under hela år 2018. Resultatet kommer att användas i kommande kartläggningar då luftföroreningshalter i Södermanlands län ska beräknas.

Årsmedelvärdet av PM10 och PM2.5 i bakgrundsluften i Eskilstuna är på ungefär samma nivå som i Stockholm och Uppsala. Det beror på att intransport av partiklar från utsläpp utanför regionerna utgör en stor del av totalhalterna av PM10 och PM2.5 i urbana bakgrundsmiljöer och att de lokala haltbidragen är små.

Årsmedelvärdet av NO2 och NOx i bakgrundsluften i Eskilstuna är lägre än i Stockholm och Uppsala. Det beror på att lokala utsläpp som främst kommer från vägtrafik utgör en större del av städernas bakgrundsluft. Att Eskilstuna har mindre vägtrafik än Stockholm och Uppsala tros därför vara anledningen till de lägre bakgrundshalterna av kväveoxider i Eskilstuna.

Rapporten finns här.

Eskilstuna (Alva Myrdals gata). Mätning av urbana bakgrundshalter i taknivå. Östra Sveriges Luftvårdsförbund.

Eskilstuna (Alva Myrdals gata). Mätning av urbana bakgrundshalter i taknivå. Östra Sveriges Luftvårdsförbund.