Rapporter från SLB·analys
Sök bland rapporter:
Utgivare: SLB·analys Luftvårds-
förbundet
ITM Univer-
sitet
Övri-
ga
Samt-
liga
Följande ord måste ingå i rapporterna som ska listas:
Författare:
Antal funna rapporter:140 st
UtgivareBeteckning BeskrivningLogoFilnamnFilstorlek
SLB27:2019 Rapportering av modelldata och objektiv skattning av luftkvalitet år 2018 inom Östra Sveriges Luftvårdsförbunds samverkansområde  slb2019_027.pdf509
SLB21:2019 Kvalitetssäkringsprogram  För mätningar och modellberäkningar av luftföroreningarslb2019_021.pdf765
SLB19:2019 Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad, vintersäsongen 2018/2019  slb2019_019.pdf673
SLB17:2019 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2018slb2019_017.pdf4263
SLB12:2019 Luftkvalitet inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund  Mätresultat år 2018slb2019_012.pdf2522
SLB9:2019 Mätningar av bakgrundshalter NOx, NO2 och NO i Stockholm   slb2019_009.pdf940
SLB4:2019 Essingeleden, en sammanställning av halter, åtgärder och konsekvenser  Sammanställning av luftföroreningshalter och åtgärder på Essingeleden 2017-2018slb2019_004.pdf1375 kB
SLB3:2019 Bakgrundshalter av partiklar (PM10, PM2,5) och kväveoxider (NOx, NO2) vid Alva Myrdalsgata 5 i Eskilstuna.  slb2019_003.pdf401
SLB2:2019 Fordonsmätningar på Hornsgatan år 2017  Fordonstyper, bränslen, euroklasser och utsläpp av kväveoxider och partiklar. Jämförelse med år 2009.slb2019_002.pdf1549
SLB8:2018 Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2017/2018  Dubbdäcksandelar räknade på rullande trafikslb2018_008.pdf1327 kB
SLB5:2018 Sammanställning av halter partiklar (PM10) och kvävedioxid/kväveoxid (NO2/NOx) i taknivå vid Kyrkogatan 4 i Gävle  Halter PM10 och NO2/NOx vid Kyrkogatan 4 i Gävle år 2017slb2018_005.pdf1028 kB
SLB4:2018 Trafikomläggning och ny hårdare asfalt på Folkungagatan, Stockholm  Mätningar och beräkningar av NO2 och PM10slb2018_004.pdf352 kB
SLB3:2018 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2017slb2018_003.pdf6531 kB
SLB11:2017 Luftkvalitetsberäkningar för kontroll av miljökvalitetsnormer  Modeller, emissionsdata, osäkerheter och jämförelser med mätningarslb2017_011.pdf2108 kB
SLB10:2017 Inverkan av bullerreducerande asfalt på PM10-halter och emissioner längs E4  Utvärdering av mätningar under 2017slb2017_010.pdf1459 kB
SLB4:2017 Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2016/2017  Dubbdäcksandelar räknade på rullande trafikslb2017_004.pdf880 kB
SLB3:2017 Fossilfri fordonsflotta i Stockholm  – betydelse för luftkvalitet och hälsaslb2017_003.pdf2817 kB
SLB2:2017 Ombordmätningar av partiklar och koldioxid i X60B förarhytter  slb2017_002.pdf1479 kB
SLB1:2017 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2016slb2017_001.pdf5609 kB
SLB11:2016 Inverkan av tyst asfalt på PM10 halter längs E4  Utvärdering av mätningar under 2015 och 2016slb2016_011.pdf1479 kB
SLB9:2016 Halter av partiklar (PM10) samt kvävedioxid vid E4/E20 vintern 2015-2016  Utvärdering av åtgärd i form av dammbindningslb2016_009.pdf1420 kB
SLB8:2016 Utvärdering av dubbdäcksförbud på Kungsgatan och Fleminggatan  Effekten på luftkvaliteten, emissionerna till luften samt trafiken och dubbdäcksanvändningenslb2016_008.pdf849 kB
SLB7:2016 Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad år 2015/2016  DUBBDÄCKSANDEL RÄKNAD PÅ RULLANDE TRAFIKslb2016_007.pdf872 kB
SLB2:2016 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2015slb2016_002.pdf6604 kB
SLB6:2015 Mätningar av luftföroreningar invid skolor längs med Essingeleden och E18 i Danderyd  Genomfört på uppdrag av Trafikverketslb2015_006.pdf2225 kB
SLB5:2015 Andel personbilar med dubbade vinterdäck  DUBBDÄCKSANDELAR RÄKNADE PÅ RULLANDE TRAFIK UNDER VINTERSÄSONGEN 2014/2015 VID HORNSGATAN, SÖDERMÄLARSTRAND, RINGVÄGEN, FOLKUNGAGATAN, SVEAVÄGEN, FLEMINGGATAN OCH VALHALLAVÄGENslb2015_005.pdf942 kB
SLB3:2015 Partiklar och kväveoxider i anslutning till Norra Länken vid Hjorthagen  UTSLÄPP FRÅN TORN OCH MYNNING SAMT PÅVERKAN PÅ HALTER INVID MYNNNING OCH NÄRALIGGANDE BOSTÄDERslb2015_003.pdf2519 kB
SLB2:2015 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2014slb2015_002.pdf4924 kB
SLB4:2014 Andel personbilar med dubbade vinterdäck  DUBBDÄCKSANDELAR PÅ RULLANDE TRAFIK UNDER VINTERSÄSONGEN 2013/2014 VID HORNSGATAN, SÖDERMÄLARSTRAND, RINGVÄGEN, FOLKUNGAGATAN, SVEAVÄGEN, FLEMINGGATAN, VALHALLAVÄGEN OCH NYNÄSVÄGENslb2014_004.pdf1000 kB
SLB2:2014 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2013slb2014_002.pdf4261 kB
SLB12:2013 Mynningsutsläppens inverkan på halterna inne i vägtunnlar.  slb2013_012.pdf446 kB
SLB11:2013 Vertikal variation av luftföroreningshalter i ett dubbelsidigt gaturum.  UPPMÄTTA HALTER AV KVÄVEOXIDER VID SVEAVÄGEN, STOCKHOLMslb2013_011.pdf1020 kB
SLB10:2013 Mätningar av luftföroreningar invid skolor längs med E4/E20 och E18 i Danderyd  Genomfört på uppdrag av Trafikverketslb2013_010.pdf1063 kB
SLB7:2013 Koldioxidhalter relaterade till fordon.  Kvantifiering av koldioxidhalter i fordonskupéer vid olika ventilationsinställningarslb2013_007.pdf730 kB
SLB6:2013 Andel personbilar med dubbade vinterdäck  RÄKNINGAR UNDER VINTERSÄSONGEN 2012/2013 VID HORNSGATAN, SÖDERMÄLARSTRAND, RINGVÄGEN, FOLKUNGAGATAN, SVEAVÄGEN, FLEMINGGATAN, VALHALLAVÄGEN OCH NYNÄSVÄGENslb2013_006.pdf989 kB
SLB5:2013 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2012slb2013_005.pdf4419 kB
SLB4:2013 Kartbaserad prognosinformation till astmatiker och andra känsliga grupper om luftkvaliteten  slb2013_004.pdf1729 kB
SLB3:2013 Lokala avgifter på dubbdäck i Norge  Utredning om ekonomiska styrmedel med lokala avgifter på dubbade vinterdäck i Norgeslb2013_003.pdf1627 kB
SLB1:2013 Halter av partiklar och NOx i fordon i relation till omgivningsluftens halter  Underlag för skattning av trafikantexponeringslb2013_001.pdf2235 kB
SLB5:2012 Andel fordon med dubbade vinterdäck  RÄKNINGAR UNDER VINTERSÄSONGEN 2011/2012 VID HORNSGATAN, SÖDERMÄLARSTRAND, RINGVÄGEN, FOLKUNGAGATAN, OCH SVEAVÄGENslb2012_005.pdf818 kB
SLB2:2012 Bullret i Stockholm.  RESULTAT AV UTOMHUSMÄTNINGAR PÅ SVEAVÄGEN OCH I OBSERVATORIELUNDEN ÅREN 2005-2011 SAMT TRENDER 1999-2011slb2012_002.pdf1696 kB
SLB1:2012 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2011slb2012_001.pdf4116 kB
SLB3:2011 Sommar-temperaturen i Stockholm  slb2011_003.pdf515 kB
SLB2:2011 Vad dubbdäcksförbudet på Horns-gatan har betytt för luftkvaliteten  slb2011_002.pdf1614 kB
SLB1:2011 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2010slb2011_001.pdf4116 kB
SLB7:2010 Utsläpp och halter av kväveoxider och kvävedioxid på Hornsgatan.  ANALYS AV TRAFIKMÄTNINGAR UNDER HÖSTEN 2009slb2010_007.pdf1238 kB
SLB6:2010 The effects of the congestion tax on emissions and air quality.  EVALUATION UNTIL, AND INCLUDING, THE YEAR 2008slb2010_006.pdf774 kB
SLB5:2010 Miljöanpassad hastighet på E18 Norrtäljevägen.  Utvärdering av mätdata från E18 och Södra länkenslb2010_005.pdf1268 kB
SLB3:2010 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2009slb2010_003.pdf3876 kB
SLB1:2010 Tunnelluftmätningar.  Underlag FUD-projekt, Vägverket Region Stockholmslb2010_001.pdf1014 kB
SLB8:2009 Trängselskattens inverkan på utsläpp och luftkvalitet.  UTVÄRDERING TILL OCH MED ÅR 2008slb2009_008.pdf1012 kB
SLB7:2009 Miljöanpassad hastighet på E18 Norrtäljevägen.  Utvärderingsrapport 2009slb2009_007.pdf1421 kB
SLB6:2009 Miljöanpassad hastighet på E18 Norrtäljevägen.  Mätrapport 2009slb2009_006.pdf1305 kB
SLB2:2009 Påverkan på partikelhalter av trädplantering längs gator i Stockholm.  slb2009_002.pdf2467 kB
SLB1:2009 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2008slb2009_001.pdf1421 kB
SLB4:2008 Försök med dammbindning med CMA mot höga partikelhalter i Stockholms innerstad 2007 och 2008.  slb2008_004.pdf520 kB
SLB2:2008 Genomsnittliga emissionsfaktorer för PM10 i Stockholmsregionen som funktion av dubbdäcksandel och fordonshastighet.  slb2008_002.pdf528 kB
SLB1:2008 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2007slb2008_001.pdf1287 kB
SLB4:2007 Utsläpp och halter av kväveoxider och partiklar på Hornsgatan.  slb2007_004.pdf119 kB
SLB3:2007 Försök med dammbindning längs E4/E20 vid L:a Essingen 2007.  slb2007_003.pdf739 kB
SLB2:2007 Tunga fordon i Stockholms miljözon.  RESULTAT AV KONTROLLER ÅR 2007slb2007_002.pdf319 kB
SLB1:2007 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2006slb2007_001.pdf1098 kB
SLB5:2006 Södra Länken.  EFFEKTER PÅ UTSLÄPP, LUFT-KVALITET OCH EXPONERINGslb2006_005.pdf4479 kB
SLB4:2006 The Stockholm Trial.  EFFECTS ON AIR QUALITY AND HEALTHslb2006_004.pdf1085 kB
SLB3:2006 Betydelsen av bullerreducerande beläggning för partikelhalterna.  slb2006_003.pdf663 kB
SLB2:2006 Stockholmsförsöket.  EFFEKTER PÅ LUFTKVALITET OCH HÄLSAslb2006_002.pdf1382 kB
SLB1:2006 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2005slb2006_001.pdf1017 kB
SLBL06:2006 Försök med dammbindning längs E4 och i Stockholms innerstad 2006.  (lågupplöst=mindre filstorlek)slb2006_L06.pdf1538 kB
SLBH06:2006 Försök med dammbindning längs E4 och i Stockholms innerstad 2006.  (högupplöst=stor filstorlek)slb2006_H06.pdf8616 kB
SLB10:2005 Försök med dammbindning längs E4-Vallstanäs och i Norrmalm i Stockholms innerstad.  slb2005_010.pdf16230 kB
SLB9:2005 Mätningar och beräkningar av luftföroreningar före försöket med miljöavgifter.  slb2005_009.pdf308 kB
SLB6:2005 Källor till partiklar i Stockholms tunnelbana.  slb2005_006.pdf130 kB
SLB4:2005 Luftföroreningar inför försöket med miljöavgifter.  slb2005_004.pdf686 kB
SLB3:2005 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2004slb2005_003.pdf764 kB
SLB2:2005 BULLERMÄTNINGAR PÅ SVEAVÄGEN OCH I OBSERVATORIELUNDEN ÅR 2003-2004  PM februari 2005slb2005_002.pdf464 kB
SLB1:2005 Karakterisering av partikelförekomsten vid Mariatorgets tunnelbanestation.  Mätningarnas syfte var att karakterisera storleksfördelningen av partikelförekomsten i Stockholms tunnelbana.slb2005_001.pdf181 kB
SLB4:2004 Partiklar i stadsmiljö – källor, halter och olika åtgärders effekt på halterna mätt som PM10.  Slutrapportering av FoU projektslb2004_004.pdf2650 kB
SLB2:2004 Uppskattning av emissionsfaktor för bensen.  slb2004_002.pdf1062 kB
SLB1:2004 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2003slb2004_001.pdf717 kB
SLB6:2003 Nedfall av kväve och svavel år 2001.  BERÄKNINGAR FÖR STOCKHOLMS STADslb2003_006.pdf3067 kB
SLB3:2003 Buller i Stockholm.  Mätningar på Sveavägen och i Observatorielunden år 2002slb2003_003.pdf353 kB
SLB2:2003 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2002slb2003_002.pdf1270 kB
SLB1:2003 TEOM – IVL´s filtermetod EN METODJÄMFÖRELSE.  slb2003_001.pdf254 kB
SLB5:2002 Beskrivning av problembilden för halterna av kvävedioxid (NO2) och inandningsbara partiklar (PM10) i Stockholms län i förhållande till miljökvalitetsnormerna.  slb2002_005.pdf3796 kB
SLB3:2002 Avgasemissioner från dieseldrivna arbetsmaskiner i Stockholms län.  slb2002_003.pdf99 kB
SLB2:2002 Trafikbuller i Stockholm.  Långtidsmätningar av på Sveavägen och i Observatorielunden.slb2002_002.pdf378 kB
SLB1:2002 PAH i sediment i Stockholmsområdet - Halter och källor.  Syftet med projektet är att identifiera de huvudsakliga källorna till PAH (polycykliska aromatiska kolväten) i vatten och sediment i Stockholmsområdet samt att kvantifiera källbidragen.slb2002_001.pdf576 kB
SLBa:2002 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2001slb2002_00a.pdf956 kB
SLB6:2001 Partikelhalter i Stockholms tunnelbana.  Effekterna av spolning.slb2001_006.pdf97 kB
SLB5:2001 Bullret i Stockholm.  Mätningar av trafikbuller vid Sveavägen och i Observatorielunden 2000.slb2001_005.pdf330 kB
SLB4:2001 Stockholms miljözon.  Effekter på luftkvalitet 2000.slb2001_004.pdf1115 kB
SLB3:2001 Metal emissions from Stockholm traffic - WEAR OF BRAKE LININGS.  The objective of the study is to provide the necessary background for calculating metal emissions in Stockholm that are caused by wear of brake linings.slb2001_003.pdf127 kB
SLB2:2001 Partikelhalter i Stockholms tunnelbana.  Mätningar och tidigare studier.slb2001_002.pdf211 kB
SLB1:2001 Mätning av partiklar och kolväten.  I rapporten redovisas mätresultat för PM10, PM2.5, VOC och på Hornsgatan PAH under april-juni 2000 samt under motsvarande period 1994-1999.slb2001_001.pdf267 kB
SLBa:2001 Luften i Stockholm.  Årsrapport 2000slb2001_00a.pdf996 kB
SLB7:2000 Kväveoxider och kolmonoxid i lägenheter med gasspis - en pilotstudie.  I rapporten redovisas resultatet av mätningar av luftföroreningssiturationen i tre lägenheter med gasspis.slb2000_007.pdf280 kB
SLB6:2000 Jämförande mätningar av bensen och toluen på Södermalm.  I Sverige och EU diskuteras införande av gränsvärden (miljökvalitetsnormer resp. direktiv) för bensen i omgivningsluften och det är därför angeläget att klargöra noggrannhet och överensstämmelse mellan olika mätmetoder. I denna rapport redovisas jämförelser mellan fyra olika mätmetoder för bensen och toluen.slb2000_006.pdf1031 kB
SLB5:2000 Mätning av partiklar och kolväten.  I rapporten redovisas mätresultat för PM10, PM2.5, VOC och på Hornsgatan PAH under perioden april-juni 1999 samt under motsvarande period 1994-1998.slb2000_005.pdf330 kB
SLB4:2000 Tungmetaller i nederbörd på Södermalm.  I rapporten redovisas mätresultat för koncentrationer av tungmetaller i nederbörden samt deposition på Södermalm under perioden december 1998 t o m maj 1999.slb2000_004.pdf265 kB
SLB3:2000 Förhöjda halter av metaller i luften under millennieskiftet.  Under millennieskiftet registrerades kraftigt förhöjda halter av inandningsbara partiklar vid Miljöförvaltningens fasta mätstationer på Södermalm. Partiklarna innehöll bl a tungmetallerna bly och koppar.slb2000_003.pdf145 kB
SLB2:2000 Trafikbullrets årsvariation.  Mätningar av trafikbuller vid Sveavägen och i Observatorielunden 1998-99. slb2000_002.pdf402 kB
SLB1:2000 Kartläggning av vägtrafikbuller i Stockholms stad 1999.  Kartläggningen innefattar beräkningar av dygnsekvivalenta ljudnivåer från vägtrafik, vid vägkant, för vägar med mer än ca 1000 fordon/dygn i Stockholms stad.slb2000_001.pdf261 kB
SLBa:2000 Luften i Stockholm.  Årsrapport 1999slb2000_00a.pdf970 kB
SLB3:1999 Luftföroreningsmätningar i Enskede och Kista.  - två småhusområden med olika uppvärmningssättslb1999_003.pdf181 kB
SLB2:1999 Tung trafik på kvällar och nätter.  Tung trafik nattetid medför momentant höga ljudnivåer för de närboende. I rapporten redovisas tung trafik på Svevägen och Hornsgatan. Kartläggningen har gjorts m h a automatiska trafik- och bullerregistreringar samt genom manuella kontroller.slb1999_002.pdf343 kB
SLB1:1999 Miljöpåverkan från dieselpersonbilar.  Antalet dieselpersonbilar i staden och länet har ökat kraftigt under senare år. Rapporten kartlägger deras miljöpåverkan dels i nuläget och dels för två olika scenarier 2005.slb1999_001.pdf204 kB
SLBa:1999 Luften i Stockholm.  Vinterhalvåret 1998/1999slb1999_00a.pdf710 kB
SLB3:1998 Buller från tunga fordon.  Mätning på Hornsgatan före och efter miljözoninförandetslb1998_003.pdf99 kB
SLB2:1998 Metallemission från trafiken i Stockholm - slitage av bromsbelägg.  I flera av Stockholms recipienter, mark, insjöar, Saltsjön och grundvatten samt i slam från avloppsreningsverk är metallhalterna förhöjda, ibland kraftigt förhöjda. I recipienterna kan de förhöjda halterna påverka det biologiska livet.slb1998_002.pdf128 kB
SLB1:1998 Metaller i luft och nederbörd i Stockholms stad.  I rapporten redovisas resultaten från mätningar av metaller i luft och nederbörd i Stockholms stad. De ämnen som analyserats är tungmetallerna bly, koppar, järn, mangan, zink, nickel, krom, vanadin, kobolt, arsenik, kadmium och kvicksilver.slb1998_001.pdf376 kB
SLBa:1998 Luften i Stockholm.  Vinterhalvåret 1997/1998slb1998_00a.pdf663 kB
SLBb:1998 Luften i Stockholm.  Sommarhalvåret 1998slb1998_00b.pdf962 kB
SLB5:1997 Fritidsbåtarnas utsläpp av luftföroreningar i Stockholms stad och län.  Utredningens syfte är att förbättra kunskapen om fritidsbåtarnas påverkan på luften och vattnet i Stockholms stad och län.slb1997_005.pdf238 kB
SLB4:1997 Luftföroreningsmätningar utom- och inomhus i Stockholms innerstad.  I syfte att få underlag för att kunna belysa frågan om hälsoeffekter från trafikavgaser i inomhus-luften har Miljöförvaltningen en studie rörande förekomsten av trafikavgaser i bostäder i olika stadsmiljöer. Resultaten från de inledande undersökningarna redovisas i denna rapport.slb1997_004.pdf273 kB
SLB3:1997 Mätningar av luftföroreningar och trafik i Klaratunneln 1991-1996.  Sedan 1991 har miljöförvaltningen årligen under i huvudsak april-juni gjort mätningar av summa kväveoxider (NOX), kvävedioxid (NO2), kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO2) i Klaratunneln. Luftföroreningsmätningarna har kompletterats med trafikräkningar vilka gjorts av Gatu- och fastighetskontoret.slb1997_003.pdf167 kB
SLB2:1997 Utsläpp och nedfall av metaller under Vattenfestivalens fyrverkerier.  Fyrverkerierna under Vattenfestivalen ger upphov till kortvarigt förhöjda halter av stoft i luften. Stoftpartiklarna innehåller bl a tungmetaller.slb1997_002.pdf293 kB
SLB1:1997 Trafikregistreringar på Hornsgatan, Sveavägen och S:t Eriksgatan 1990-96.  Den totala trafiken har under perioden minskat på Hornsgatan och Sveavägen. Trafiken har minskat mest på veckosluten. S:t Eriksgatans trafik ökade något 1991-93, mest på veckosluten.slb1997_001.pdf236 kB
SLBa:1997 Luften i Stockholm.  Sommarhalvåret 1997slb1997_00a.pdf489 kB
SLBb:1997 Luften i Stockholm.  Vinterhalvåret 1996/1997slb1997_00b.pdf498 kB
SLB2:1996 En kartläggning av vägtrafikbuller i Stockholms stad.  År 1973 utgav Miljöförvaltningens dåvarande tekniska avdelning en första samlad kartläggning av vägtrafikbuller i Stockholm. Kartläggningen kompletterades och utökades under de följande uppdateringarna som utkom 1978, 1984 respektive 1990. Denna rapport innehåller en trafikbullerkartläggning för Stockholms stad 1995.slb1996_002.pdf620 kB
SLB1:1996 Effekter av miljözon i Stockholm - miljövinster - företagsekonomiska konsekvenser.  Rapporten redovisar beräkningar av effekter på miljö och ekonomi då miljözonen för tung trafik införs 1996. De ekonomiska kalkylerna är gjorda av VBB VIAK.slb1996_001.pdf163 kB
SLBa:1996 Luften i Stockholm.  Årsrapport 1995slb1996_00a.pdf554 kB
SLBb:1996 Luften i Stockholm.  Sommarhalvåret 1996slb1996_00b.pdf612 kB
SLB3:1995 En kartläggning av kvävedioxidhalterna i Stockholms innerstad.  Syftet med kartläggningen var dels att kartlägga innerstadens belastning och dels att i framtiden kunna använda kartan för trendanalyser.slb1995_003.pdf863 kB
SLB2:1995 Mätningar av luftföroreningar, luftflöden och trafik i Söderledstunneln.  Augusti - September 1994. I Söderledstunneln, röret för norrgående trafik, har under tiden 22 augusti- 29 september 1994 mätts kväveoxider, NOX/NO2, kolmonoxid, CO, ozon, O3, och inandningsbara partiklar, PM10. Dessutom har mätts trafik- och luftflöden i tunneln.slb1995_002.pdf220 kB
SLB1:1995 Deposition av svavel och kväve till marken i Stockholms län.  En utvärdering av luft- och nederbördsmätningar på fem platser i Stockholms län visar att nedfallet av svavel och kväve till marken har minskat under de senaste 7 åren (1988 till och med 1994).slb1995_001.pdf286 kB
SLB4:1994 Mätningar av luftföroreningar, luftflöden och trafik i Söderledstunneln.  November - December 1993. I Söderledstunneln, röret för norrgående trafik, har under tiden 11 november- 28 december 1993 mätts kväveoxider (NOX/NO2), kolmonoxid (CO), bensen, toluen, etylbensen, xylener, totalhalten flyktiga kolväten och inandningsbara partiklar (PM10).slb1994_004.pdf165 kB
SLB3:1994 Ljudnivåmätningar i Stockholms parker och grönområden.  För att få en bild av bullersituationen i Stockholms park- och grönområden har Slb-analys på uppdrag av avdelningen för plan och trafik på Miljöförvaltningen i Stockholm utfört ett stort antal mätningar och beräkningar i Stockholms park- och grönområden.slb1994_003.pdf1368 kB
SLB2d:1994 Magnetfält från luftburna trefaskraftledningar. 
Bilaga D
slb1994_02d.pdf564 kB
SLB2c:1994 Magnetfält från luftburna trefaskraftledningar. 
Bilaga C
slb1994_02c.pdf7935 kB
SLB2:1994 Magnetfält från luftburna trefaskraftledningar. 
EN KARTLÄGGNING I STOCKHOLMS STAD
slb1994_002.pdf829 kB
SLB2b:1994 Magnetfält från luftburna trefaskraftledningar. 
Bilaga A och B
slb1994_02b.pdf829 kB
SLB2a:1994 Magnetfält från luftburna trefaskraftledningar. 
EN KARTLÄGGNING I STOCKHOLMS STAD. Uppdaterad 1999
slb1994_02a.pdf318 kB
SLB1:1994 Radioaktivitet i luft och mark i Stockholm.  slb1994_001.pdf338 kB
SLBb:1994 Luften i Stockholm.  Årsrapport 1994slb1994_00b.pdf1082 kB
SLB3a:1993 Luften i Stockholm.  Årsrapport 1993slb1993_03a.pdf694 kB
SLB3:1993 Katalytisk avgasrening - inverkan på utsläpp av N.  I syfte att kartlägga trafikens inflytande på luftföroreningshalterna i Stockholm genomförs sedan 1991 årligen återkommande mätningar av luftföroreningar i klaratunneln i centrala Stockholm.slb1993_003.pdf792 kB
SLB2:1993 Partikelbundna luftföroreningar i sydöstra Svarige.  Stockholmsregionens påverkan på omgivningenslb1993_002.pdf1466 kB
SLB1:1993 Luftföroreningar på Svenska Högarna och Landsort.  I denna rapport presenteras luftföroreningshalterna i Stockholms omgivningar.slb1993_001.pdf1335 kB
SLBa:1993 Luften i Stockholm.  Årsrapport 1992slb1993_00a.pdf152 kB